Tooted

 

Teenused

 
 
Inventeerimine

Sõltumatu inventeerimine.

Ladude inventeerimine. Laos läbiviidav inventeerimine erineb jaekaupluses läbiviidavast inventuurist, sest laos on juurdepääs kaubale enamasti raskendatud, mistõttu kauba tuvastamine ja arvelevõtmine muutub tunduvalt keerulisemaks. Meie poolt väljatöötatud laoinventeerimistehnoloogia võimaldab kaubajäägi kvaliteetse arvelevõtmise ning tagab õige lõpptulemuse saavutamise.

Jaekaupluste inventeerimine. Kliendi kaubajäägi arvestuse kiire ja kvaliteetne arvestamine kliendile sobival ajal. Meie eeliseks on inventeerimise läbiviimiseks välja töötatud spetsiaalne tehnoloogia, mis võimaldab kogu kaupluses oleva kaubavaru kiirelt ja täpselt arvele võtta.Inventeerimise teostamise ajal pakume kliendile võimalust meiepoolse kaubaarvestuse kvaliteedi kontrollimiseks, spetsiaalne programm võimaldab teostada inventeerimistulemuste võrdlemist sisearvestuse tulemustega ning vajaduse korral inventeerimistulemusi üle kontrollida.

Meie poolt kasutatav tehnoloogia võimaldab aja- ja inimressursside maksimaalselt tõhusat ärakasutamist ning kvaliteetse lõpptulemuse pakkumist soodsaima hinna eest.Tehnoloogia. Meie inventeerimisprogramm võimaldab saavutada parimat inventuuri lõpptulemust ning teostada kasutatavate ressursside järjekindlat kontrolli. Antud programm võimaldas meil viia miinimumini inimteguri poolt arvestuse täpsusele avaldatav mõju.
Personali tööaja ja kasutatavate ressursside kontrollsüsteemi automatiseerimine võimaldas meil vähendada kulusid, mistõttu võime Teile pakkuda soodsaimat hinda. Me anname endale aru, et igasuguse töö edukuse tagatiseks on eelkõige inimesed. Seepärast kasutab parimate töötajate kaasamiseks ja nende motiveerimiseks spetsiaalselt väljatöötatud programmi. STOKCHEK viib regulaarselt läbi töötajate spetsiaalseid treeninguid ning oma tootajate testimist.


Võidab see ettevõte, kelle puudujääk on väiksem!
Kaubavarude arvestusega seotud küsimused on teravnenud majandusolukorra ajendil tõusnud ettevõtete igapäevaste tegemiste päevakorda. 
Neis ettevõtetes, kus ei teostata kaubavarude pidevat inventuuri, võib
tavaliselt täheldada ka ebatäpsest kaubavarude arvestusest tulenevaid
probleeme. Kaubanduses tähendab kaubavarude inventeerimine asjaolude 
väljaselgitamise ning hindamise menetlust. 
Kaubavarude inventeerimise käigus üritatakse välja selgitada kaupluses, laos
või ükskõik millises muus müügi – või kaupade säilitamise kohas olevate 
kaubavarude tegelikku seisukorda.

Sõltumatu inventeerimise põhimõte – puudujäägi vähendamine.
Ettevõtte kohta käiva finantsteabe üldistamisel ei hinnata mitte ainult selle
põhikapitali, põhivahendeid ning raharessurse, vaid ka ettevõtte valduses olevaid 
kaubavarusid.
Seejuures on väga oluline täpselt kindlaks teha kaupluses või laos olevate kaubavarude
maht, saamaks teada, kuivõrd täpselt kajastavad raamatupidamisandmed 
tegelikku olukorda. 
Isegi täiemahulise audiitorkontrolli läbiviimise korral 
ei või kunagi täiesti kindel olla, kas raamatupidamisandmed tegelikku olukorda
tõepäraselt kajastavad, sest sageli viivad kaubavarude arvestust läbi needsamad 
töötajad, kes ise nende eest materiaalset vastutust kannavad. 
Oma kogemustele toetudes võime kinnitada, et 70% juhtudel on 
kaupluste esinevates puudujääkides süüdi kauplusetöötajad ise. Nagu teada, teostatakse ettevõtetes inventeerimist aastalõpul, kuna 
Raamatupidamisseaduse §  12-st tulenevalt võib aruandeaasta aastalõpu inventuuri
teostada selle ajavahemiku jooksul, mis jääb kolm kuud enne ning üks kuu pärast 
aruandeaasta lõppu. Pärast inventuuri teostatakse inventeerimispäeval
tuvastatud aktiva (vara) jääkide ümberarvestus, lähtudes aruandeaasta viimase kuupäeva 
raamatupidamisandmetest. 
Ettevõte võib kavandada ka täiendavate, perioodiliste ning ootamatute
inventuuride läbiviimist (varguste, materiaalsete väärtuste riknemise, tulekahju,
loodusõnnetuste jne. esinemise korral või siis, kui inventeerimist teostatakse vastavalt
töölepingu sätetele või kollektiivlepingu sätetele, mis näevad ette töötaja 
materiaalse vastutuse. Oma kaubavarude arvestuse eest hoolitsevad ettevõtted viivad 
aasta jooksul läbi mitu inventeerimist.  Juba mitmendat aastat pakub„STOKCHEK”  Balti riikide klientidele sõltumatut
inventeerimisteenust (www.stokchek.eu). 
Inventeerimisteenuse tellimisega kaasnevad mitmed eelised – selle tulemusena
vähenevad inventeerimisega seotud kulud, kaasatakse välise teenusepakkuja 
loomepotentsiaal – ning ressursid . Inventeerimisteenuste osutajad on oma ala 
asjatundjad, seetõttu võib ettevõte, kus inventeerimist läbi viiakse, täielikult 
keskenduda oma põhitegevusele. 

Inventeerimise eesmärgid.
Pole saladus, et isegi datoriseeritud kaubavarude arvestus ei taga täpset ülevaadet 
kaubavarude seisukorra üle, seetõttu tulevad kaubaarvestusse mitmed vead. 
Pidevalt läbiviidavad kaubavarude inventuurid tagavad kaubavarude täpse 
arvelevõtmise, võimaldavad tekkinud vead viivitamatult üles leida ning kõrvaldada, 
sest ainult kauplustes, ladudes või muudes kaubaladustuskohtades olevate 
kaubavarude füüsiline ülelugemine võimaldab kindlaks teha kaubavarude tegeliku jäägi.
Asjatundlikult läbi viidud inventuur võimaldab välja selgitada ning kõrvaldada 
kuritahtliku tegutsemise, varguse või üksikute töötajate tegevusetuse tõttu tekkinud
kaubavarude puudujääke. 
Inventuuri läbiviimise üheks eesmärgiks on riknenud või seismajäänud kaupade 
välja selgitamine ja nende kiire realiseerimine. Kui ettevõte soovib edukalt majandada, 
siis ei tohi ta luua endale pettekujutelmi kaupade tegeliku väärtuse suhtes.
Veel üheks inventuuriga kaasnevaks positiivseks teguriks on kliendi kaupluses 
või laos olevate kaubavarude korrastamine. 

Tehnoloogiad ja patendid
Maksimaalselt efektiivse lõpptulemuse saavutamiseks kasutame kõige
uusimaid tehnoloogiaid ja seadmeid. Võtame näiteks üksikasjaliku kaubavarude 
aruaande – inventeerimise lõpptulemuse – esmapilgul näib selle teostamine väga lihtne 
olevat, aga ometi nõuab see kõrgtehnoloogiliste seadmete ning tarkvara 
olemasolu. Eelnimetatu eeldab aga seadmepargi tehnilise seisukorra pidevat
järgimist. 
“STOKCHEK” kasutab patentteeritud inventeerimisprogrammi, mis võimaldab
paari sekundi jooksul arvele võetud kaubaühiku üles leida. 
Tänu sellele võib inventeerimistulemusi kergesti ning kiiresti üle kontrollida 
nii inventuuri läbiviija, kui ka see ettevõte ise, kus me inventeerimist teostame. 
Praeguseks on juba välja töötatud uus, kaubaarvestuse tõhustamist võimaldav, 
tarkvara versioon.

Kliendid on meie tähelepanu keskpunktis.
Igal ettevõttel on ainuomased kaubaarvestusnõuded, seepärast nõuavad meie kliendid oma ettevõtte jaoks spetsiaalselt välja töötatud inventeerimisteenust. 
Eelpooltoodust tulenevalt on kvaliteetse inventeerimisteenuse osutamise üheks põhitingimuseks meie ja kliendi vaheline vastastikune ning mõistev arutelu. 
Inventeerimisteenuse osutamisel järgib meie ettevõte rangelt kliendi poolt kehtestatud konfidentsiaalsuspõhimõtteid. 
Meie ettevõtte IT- ressursid tagavad inventeerimistulemuste üleandmise klientidele
eelnevalt kooskõlastatud kujul ning mitte hiljem, kui ühe tunni jooksul pärast 
inventuuri lõppu.   

Klientide poolt sageli esitatud küsimused:
Antud hetkel viime me kaupluses olevate kaubavarude arvestust läbi oma 
töötajate jõududega. Milleks meile veel sõltumatu inventeerimisteenus? Sõltumatu inventeerimisteenus pakub Teie ettevõttele mitmeid eeliseid:
•    Suurem täpsus ja tunduv aja kokkuhoid kaubavarude arvestuse teostamisel, 
      võrreldes ettevõtte enda töötajate poolt läbiviidava inventuuriga.
•    Tunduvalt  tõepärasem  teave,  sest  me  pole  huvitatud kaubavarude  tegeliku seisukorra
varjamises.
•     Tunduvalt  tõhusamalt  läbiviidav  inventeerimisprotsess,  kuna  meie  töötajad on
inventeerimisala asjatundjad. Seega võivad Teie ettevõtte töötajad keskenduda oma otseste
tööülesannete täitmisele. Juhul, kui inventeerimist viivad läbi ettevõtte  töötajad, tuleb inventuuri ajaks 
kauplus või ladu sulgeda. STOKCHEK teostab inventeerimist ükskõik millisel, kliendi jaoks sobival ajal:
•    pärast kaupluse tööpäeva lõppu või öö jooksul;
•    laupäeviti või pühapäeviti;
•    ühe öö jooksul teostatav inventuur.
Eelpool nimetatud inventeerimismeetodid tagavad inventeeritavatele ettevõtetele
katkematu müügiprotsessi, mistõttu Te ei kaota ei potentsiaalseid kliente ega 
potentsiaalset kasumit.
Kuidas sõltumatu inventeerimise läbiviimine ettevõtte juhtkonda aitab?
•    Tänu sõltumatule inventeerimisteenusele võite Te hinnata kaubavarude arvestuse 
       täpsust ning võtta vastu sellest tulenevaid, vajalikke, otsuseid.
•    Täpne ülevaade kaubavarude seisukorrast võimaldab Teil kauba 
      kohaletoimetamist paremini kavandada.
•    Kauplustes ning ladudes pidevalt teostatav sõltumatu inventeerimine 
      võimaldab kaupade puudujääki vähendada kuni 40% võrra. ”STOKCHEK” pakub kvaliteetset inventeerimisteenust kõigi kolme Balti riigi 
territooriumil. Meie poolt pakutav inventeerimisteenus võtab arvesse kliendi 
vajadusi ning me koostame igale kliendile sobiva pakkumise.

Sõlmides koostöölepingu tagame kvaliteetse inventeerimisteenuse! 
 
Roger Group | | ©2008-2018

Powered by FreeWebshop.org
 
 

Ostukorv

 
 
 

Informatsioon